בקשה להצטרפות כחבר קנאטיב

יעד להתאגדות פעילה מהמטופל ה3,000 ומעלה

תקנון הצטרפות חבר “קואופרטיב קנאטיב” אגודה שיתופית בע”מ. 

למחזיקי רשיון קנאביס רפואי בלבד

כשאתקבל כחבר באגודה הנני מתחייב למלא אחר הוראות תקנון האגודה ואחר התחייבויות האגודה שתחולנה עלי בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן אחרות. אני מקבל על עצמי אחראיות לכל התחייבויות, החלות על חבר האגודה, המפורטות והרשומות בתקנון האגודה וכן הנני מסכים, כי כל הרשום בספרי האגודה יחייב אותי בקשר לכל עניין הנוגע לחובתי לאגודה או לתביעותיי מהאגודה. כן מצהיר אני כי ההוראות של תקנון האגודה ידועות לי ומובנות לי. ידוע לי כי החל ממועד הגשת הבקשה ועד לקבל אישור פורמלי בכתב מאת האגודה באם התקבלה בקשתי או נדחתה, הנני מועמד לחברות באגודה ולא יחולו עליי הזכויות והחובות החלות על חבר באגודה.

אני מצהיר כי כל הפרטים שמילאתי בבקשתי זו הינם אמת ולאמיתה וידוע לי כי מסירת הצהרה לא נכונה תפקיע באופן אוטומטי את חברותי באגודה.

 **תקנון הקבע ייקבע על ידי חברי קנאטיב עם תחילת ההתאגדות הפעילה